thai2english-logo
search

ค่าเช่า

 • Transliteration
  kâa châo
 • Thai Phonetic
  [ ค่า เช่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันจะจ่ายค่าเช่าให้
  chăn jà jàai kâa châo hâi
  I'll pay rent.
 • ผมจะดูแลเรื่องค่าเช่าเอง
  pŏm jà doo lae rêuang kâa châo ayng
  I'll take care of the rent.