เข้าท่า

  • Transliteration
    kâo tâa
  • Thai Phonetic
    [ เข้า-ท่า ]