thai2english-logo
search

เข้า

 • Transliteration
  kâo
 • Thai Phonetic
  [ เข้า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เร็วเข้า · เร็วๆ
  reo kâo · reo reo
  Hurry up. Hurry.
 • เร็วเข้า · เราจะสายกันนะ
  reo kâo · rao jà săai gan ná
  Hurry, we'll be late.
 • เขากำลังจะเข้าวิทยาลัย
  kăo gam-lang jà kâo wít-tá-yaa-lai
  She's going to college.
 • จำไว้ว่า · มีความสุขเข้าไว้
  jam wái wâa · mee kwaam sùk kâo wái
  Remember, be happy.
 • ฉันจะเข้าไปหา
  chăn jà kâo bpai hăa
  I am coming to you.
 • ดูคุณหั่นเข้าสิ
  doo kun hàn kâo sì
  Look at how you are cutting.