ข้าวปลาอาหาร

  • Transliteration
    kâao bplaa aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ข้าว ปฺลา อา-หาน ]