thai2english logo

ข้อ

 • Transliteration
  kôr
 • Thai Phonetic
  [ ข้อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ถ้างั้นสัญญากับฉันสักข้อสิ
  tâa ngán săn-yaa gàp chăn sàk kôr sì
  Then make me one promise.
 • ค่ะ · เงื่อนไขหนึ่งข้อ
  kâ · ngêuuan kăi nèung kôr
  Yes, a condition.
 • มีให้เลือกสามข้อ
  mee hâi lêuuak săam kôr
  You have three choices.
 • ครอบครัวเรามีกฎข้อนึง
  krôp kruua rao mee gòt kôr neung
  Our family has a rule.
 • นั่นคือ · เหตุผลข้อที่สอง
  nân keu · hèt pŏn kôr têe sŏng
  That's the second reason.
 • นั่นเป็นเหตุผลข้อที่สาม · ข้อสุดท้าย
  nân bpen hèt pŏn kôr têe săam · kôr sùt táai
  Third and last reason.