thai2english-logo
search

เกี่ยวกับ

 • Transliteration
  gìeow gàp
 • Thai Phonetic
  [ เกี่ยว กับ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มีอะไรเกี่ยวกับฉันเหรอ
  mee à-rai gìeow gàp chăn rĕr
  What about me ?
 • คุณกำลังคิดเรื่องเกี่ยวกับผมหรือเปล่า
  kun gam-lang kít rêuang gìeow gàp pŏm rĕu bplào
  Were you thinking about me ?
 • มันเกี่ยวกับการปิดบัง
  man gìeow gàp gaan bpìt bang
  It is about disguise.
 • เรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลของเรา
  rêuang gìeow gàp rát-tà-baan kŏng rao
  Things about our government.
 • คำถามเกี่ยวกับอะไร
  kam tăam gìeow gàp à-rai
  Questions about what ?
 • เชื่อฉันเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  chêua chăn rêuang gìeow gàp à-rai
  Believe me about what ?