เกษตรกรรม

  • Transliteration
    gà-sàyt-dtrà-gam
  • Thai Phonetic
    [ กะ-เสด-ตระ-กัม ]