การศึกษา

  • Transliteration
    gaan sèuk-săa
  • Thai Phonetic
    [ กาน สึก-สา ]