การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

  • Transliteration
    gaan rîak dòk bîa gern àt-dtraa
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียก ดอก เบี้ย เกิน อัด-ตฺรา ]