thai2english-logo
search

การเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลำดับรายชื่อ

  • Transliteration
    gaan rîak chêu sà-maa-chík sà-paa dtaam lam-dàp raai chêu
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียก ชื่อ สะ-มา-ชิก สะ-พา ตาม ลำ-ดับ ราย ชื่อ ]
  • Add to favorites