การเรียกค่าสินไหม

  • Transliteration
    gaan rîak kâa sĭn măi
  • Thai Phonetic
    [ กาน-เรียก-ค่า-สิน-ไหฺม ]