การเรียก

  • Transliteration
    gaan rîak
  • Thai Phonetic
    [ กาน-เรียก ]