การรับ

  • Transliteration
    gaan ráp
  • Thai Phonetic
    [ กาน รับ ]