thai2english logo

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • Transliteration
    gaan fai fáa fàai pà-lìt hàeng bprà-têt tai
  • Thai Phonetic
    [ กาน ไฟ ฟ้า ฝ่าย ผะ-หฺลิด แห่ง ปฺระ-เทด ไท ]
  • Add to favorites