การผลิต

  • Transliteration
    gaan pà-lìt
  • Thai Phonetic
    [ กาน ผะ-หฺลิด ]