การปฏิรูป

  • Transliteration
    gaan bpà-dtì rôop
  • Thai Phonetic
    [ กาน ปะ-ติ รูบ ]