การทำ

  • Transliteration
    gaan tam
  • Thai Phonetic
    [ กาน ทำ ]