การจัด

  • Transliteration
    gaan jàt
  • Thai Phonetic
    [ กาน จัด ]