การเงิน

  • Transliteration
    gaan ngern
  • Thai Phonetic
    [ กาน เงิน ]