การงาน

  • Transliteration
    gaan ngaan
  • Thai Phonetic
    [ กาน งาน ]