กว๊านพะเยา

  • Transliteration
    gwáan pá-yao
  • Thai Phonetic
    [ กฺว๊าน-พะ-เยา ]