thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "the Food and Drug Administration"

 • อาหาร
  aa-hăan
 • แล้ว;และ;กับ;แล้วก็
  láew ;láe ;gàp ;láew gôr
 • ยา;ยาเสพติด
  yaa ;yaa sàyp dtìt
 • การปกครอง;การบริหาร
  gaan bpòk krong ;gaan bor-rí-hăan