thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "set a policy"

  • ชุด;เหล่ากำหนด;ตี;ตั้งพร้อม
    chút ;lào gam-nòt ;dtee ;dtâng próm
  • หนึ่ง
    nèung
  • นโยบาย
    ná-yoh-baai