thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "office supplies"

  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
  • ป้อน;จัดหาวัสดุโรงงาน
    bpôn ;jàt hăa wát-sà-dù rohng ngaan