thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "look for food"

  • การมอง;มองดูมอง;ดู;ชม;แล
    gaan mong ;mong doo mong ;doo ;chom ;lae
  • สำหรับ;เพื่อ;แก่ให้;เป็น
    săm-ràp ;pêua ;gàe hâi ;bpen
  • อาหาร
    aa-hăan