thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "lay a policy"

  • วางไข่;ออกไข่นอนโกหก;กุ;คำโกหก
    waang kài ;òk kài non goh-hòk ;;kam goh-hòk
  • หนึ่ง
    nèung
  • นโยบาย
    ná-yoh-baai