thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "head part"

  • ผู้นำ;ผู้อำนวยการ;เจ้านายหัว;สมอง
    pôo nam ;pôo am-nuay gaan ;jâo naai hŭa ;sà-mŏng
  • ช่วงข้าง;ภายภาค;ภูมิภาค;ถิ่นบท;บทบาทชิ้น;ส่วน;อัน;ชิ้นส่วน;ส่วนหนึ่งแยก;แบ่งแยก;แยกกัน
    chûang kâang ;paai pâak ;poo-mí-pâak ;tìn bòt ;bòt bàat chín ;sùan ;an ;chín sùan ;sùan nèung yâek ;bàeng yâek ;yâek gan