thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "head office"

  • ผู้นำ;ผู้อำนวยการ;เจ้านายหัว;สมอง
    pôo nam ;pôo am-nuay gaan ;jâo naai hŭa ;sà-mŏng
  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít