thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "committee member"

  • กรรมการ;คณะกรรมการ
    gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan
  • องค์;องค์ประกอบสมาชิก;คนใน
    ong ;ong bprà-gòp sà-maa-chík ;kon nai