thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Thai Industrial Standards Institute"

 • ไทย;ภาษาไทย;คนไทย;ชาวไทย;ประเทศไทย
  tai ;paa-săa tai ;kon tai ;chaao tai ;bprà-tâyt tai
 • ทางอุตสาหกรรม
  taang ùt-săa-hà-gam
 • มาตรฐาน;เกณฑ์;มาตรา
  mâat-dtrà-tăan ;gayn ;mâat-dtraa
 • สถาน;สถาบัน
  sà-tăan ;sà-tăa-ban