thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Social Development and Human Security Minister"

 • สังคม;ทางสังคม
  săng-kom ;taang săng-kom
 • การปรับปรุง;การพัฒนา;พัฒนาการ
  gaan bpràp bprung ;gaan pát-tá-naa ;pát-tá-naa gaan
 • แล้ว;และ;กับ;แล้วก็
  láew ;láe ;gàp ;láew gôr
 • มนุษย์;คนเรา
  má-nút ;kon rao
 • ความมั่นคง;ความปลอดภัย
  kwaam mân kong ;kwaam bplòt pai
 • ทูต;อัครราชทูตรัฐมนตรี;รัฐมนตรีว่าการ
  tôot ;àk-ká-râat-chá-tôot rát-tà-mon-dtree ;rát-tà-mon-dtree wâa gaan