thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Provincial Office of Primary Education"

 • ภูมิภาค;ส่วนภูมิภาคต่างจังหวัด
  poo-mí-pâak ;sùan poo-mí-pâak dtàang jang-wàt
 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ประถมเดิม;พื้นฐาน;เบื้องต้น;ดั้งเดิม;ขั้นพื้นฐาน
  bprà-tŏm derm ;péun tăan ;bêuang dtôn ;dâng derm ;kân péun tăan
 • การศึกษา;การเรียน
  gaan sèuk-săa ;gaan rian