thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Rubber Replanting Aid Fund"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ยาง
  yaang
 • ความช่วยเหลือ;ผู้ช่วยช่วย;ช่วยเหลือ;สนับสนุน
  kwaam chûay lĕua ;pôo chûay chûay ;chûay lĕua ;sà-nàp-sà-nŭn
 • ทุน;เงินทุน;กองทุน
  tun ;ngern tun ;gong tun