thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Prime Minister"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ชั้นหนึ่ง;อันดับหนึ่ง
  chán nèung ;an-dàp nèung
 • ทูต;อัครราชทูตรัฐมนตรี;รัฐมนตรีว่าการ
  tôot ;àk-ká-râat-chá-tôot rát-tà-mon-dtree ;rát-tà-mon-dtree wâa gaan