thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Permanent Secretary"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ถาวร
  tăa-won
 • เลขา;เลขานุการ;เลขาธิการ
  lay-kăa ;lay-kăa-nú-gaan ;lay-kăa-tí-gaan