thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Consumer Protection Board"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ผู้บริโภค
  pôo bor-rí-pôhk
 • การคุ้มครอง;การปกป้อง;การป้องกัน;ความคุ้มครอง
  gaan kúm krong ;gaan bpòk bpông ;gaan bpông gan ;kwaam kúm krong
 • บอร์ดกรรมการ;คณะกรรมการกระดาน;ไม้กระดานขึ้น
  bòt gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan grà-daan ;mái grà-daan kêun