thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Commissioner-General of the Royal Thai Police"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ราช;ราชวงศ์;ราชา;หลวง
  râat ;râat-chá-wong ;raa-chaa ;lŭang
 • ไทย;ภาษาไทย;คนไทย;ชาวไทย;ประเทศไทย
  tai ;paa-săa tai ;kon tai ;chaao tai ;bprà-tâyt tai
 • ตำรวจ
  dtam-rùat