thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Commander"

  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
  • ของ;แห่งเป็น
    kŏng ;hàeng bpen
  • คอมมานเดอร์
    kom-maan-dêr