thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Civil Service Commission"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • กลางเมือง
  glaang meuang
 • บริการ;การบริการบริการ;ให้บริการ
  bor-rí-gaan ;gaan bor-rí-gaan bor-rí-gaan ;hâi bor-rí-gaan
 • กรรมการ;คณะกรรมการค่านายหน้า;ค่าบำเหน็จ
  gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan kâa naai nâa ;kâa bam-nèt