thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Board of Investment"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • บอร์ดกรรมการ;คณะกรรมการกระดาน;ไม้กระดานขึ้น
  bòt gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan grà-daan ;mái grà-daan kêun
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • การลงทุน;เงินลงทุน
  gaan long tun ;ngern long tun