thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Basic Education Commission"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • เบื้องต้น;พื้นฐาน;เบสิก
  bêuang dtôn ;péun tăan ;bay-sìk
 • การศึกษา;การเรียน
  gaan sèuk-săa ;gaan rian
 • กรรมการ;คณะกรรมการค่านายหน้า;ค่าบำเหน็จ
  gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan kâa naai nâa ;kâa bam-nèt