thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Auditor General"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ผู้ฟัง
  pôo fang
 • ทั่วไป;โดยทั่วไปนายพล;แม่ทัพ
  tûa bpai ;doi tûa bpai naai pon ;mâe táp