thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of Security"

  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
  • ของ;แห่งเป็น
    kŏng ;hàeng bpen
  • ความมั่นคง;ความปลอดภัย
    kwaam mân kong ;kwaam bplòt pai