thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of National Environment Board"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ประชาชน;ของชาติแห่งชาติ
  bprà-chaa chon ;kŏng châat hàeng châat
 • สิ่งแวดล้อม;สภาพแวดล้อม
  sìng wâet lóm ;sà-pâap wâet lóm
 • บอร์ดกรรมการ;คณะกรรมการกระดาน;ไม้กระดานขึ้น
  bòt gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan grà-daan ;mái grà-daan kêun