thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of National Education Standards and Quality Assessment"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ประชาชน;ของชาติแห่งชาติ
  bprà-chaa chon ;kŏng châat hàeng châat
 • การศึกษา;การเรียน
  gaan sèuk-săa ;gaan rian
 • มาตรฐาน;เกณฑ์;มาตรา
  mâat-dtrà-tăan ;gayn ;mâat-dtraa
 • แล้ว;และ;กับ;แล้วก็
  láew ;láe ;gàp ;láew gôr
 • ลักษณะ;คุณภาพ;คุณลักษณะ;คุณภาพสูง
  lák-sà-nà ;kun-ná-pâap ;kun-ná-lák-sà-nà ;kun-ná-pâap sŏong
 • การประเมิน;การกำหนด
  gaan bprà-mern ;gaan gam-nòt