thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of Labour Litigation"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • แรงงาน
  raeng ngaan
 • การฟ้องร้อง
  gaan fóng róng