thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of Environment Policy and Planning"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • สิ่งแวดล้อม;สภาพแวดล้อม
  sìng wâet lóm ;sà-pâap wâet lóm
 • นโยบาย
  ná-yoh-baai
 • แล้ว;และ;กับ;แล้วก็
  láew ;láe ;gàp ;láew gôr
 • มีแผนการวางแผน
  mee păen gaan waang păen