thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of Atomic Energy for Peace"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • อะตอม;ปรมาณู
  à-dtom ;bpà-rá-maa-noo
 • พลัง;กำลัง;แรง;พลังงาน
  pá-lang ;gam-lang ;raeng ;pá-lang ngaan
 • สำหรับ;เพื่อ;แก่ให้;เป็น
  săm-ràp ;pêua ;gàe hâi ;bpen
 • สันติภาพ;สันติสุขความสงบเรียบร้อย;ความสงบ
  săn dtì pâap ;săn-dtì sùk kwaam sà-ngòp rîap rói ;kwaam sà-ngòp