thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "National Research Council of Thailand"

 • ประชาชน;ของชาติแห่งชาติ
  bprà-chaa chon ;kŏng châat hàeng châat
 • วิจัย;การวิจัย;งานวิจัย;การค้นคว้าค้นคว้า
  wí-jai ;gaan wí-jai ;ngaan wí-jai ;gaan kón kwáa kón kwáa
 • คณะกรรมการ;สภา
  ká-ná gam-má-gaan ;sà-paa
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ไทย;ประเทศไทย;เมืองไทย
  tai ;bprà-tâyt tai ;meuang tai