thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "National Energy Policy Office"

 • ประชาชน;ของชาติแห่งชาติ
  bprà-chaa chon ;kŏng châat hàeng châat
 • พลัง;กำลัง;แรง;พลังงาน
  pá-lang ;gam-lang ;raeng ;pá-lang ngaan
 • นโยบาย
  ná-yoh-baai
 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít